ARTIKEL 1  INLEIDING


- 01.01

Bullshooter Events Nederland verder genoemd als BENL, organiseert de Officiële Bullshooter Competitie in Nederland en heeft als enige de licentie hieromtrent.

Dit Algemeen Wedstrijdreglement is de basis voor alle wedstrijden en toernooien georganiseerd door of onder auspiciën van BENL. Dit reglement is bindend en bevat allerlei algemene bepalingen.

Naast het Algemeen Wedstrijdreglement zijn of komen er aanvullende specifieke reglementen, welke dan zijn terug te vinden op deze website in het menu’ - TeamNL & Selectie


- 01.02

BENL zal wanneer nodig RayonManagers aanstellen ter ondersteuning van BENL en de darters van desbetreffend Rayon


ARTIKEL 2  INSCHRIJVING EN DEELNAME


- 02.01

BENL draagt zorg voor het beschikbaar stellen van inschrijfformulieren voor de competitie en voor de facturatie aan de locaties;

- Pas na betaling van de factuur is een team officieel ingeschreven;

- De betaling dient uiterlijk 1 week na sluiting van de inschrijving te zijn voldaan;

- Bij terugtrekking of verwijdering van een team uit de competitie is restitutie niet mogelijk.


- 02.02

Inschrijving van teams kan alleen voor einde inschrijfdatum en niet tijdens de lopende competitie;

- Een team bestaat uit minimaal 05 spelers en maximaal 12 spelers;

- Het inschrijven van nieuwe spelers bij een team is toegestaan tot 1 maart van de lopende competitie;

- Tot 1 maart van de lopende competitie is het voor spelers beperkt mogelijk om van team te veranderen, mits hier een gegronde reden voor is.

Dit zal alleen worden toegestaan na overleg met de betreffende Rayonmanager en BENL.

Na 1 maart van het lopend jaar is overstappen niet meer mogelijk.


- 02.03

Nieuwe spelers kunnen dmv het sturen van een WhatsApp naar de Rayonmanagers aangemeld worden.

Wij bedoelen hiermee nieuwe spelers die gedurende de competitie toegevoegd worden en dus nog niet aangemeld zijn bij de officiële teaminschrijving.

- Spelers zijn niet gerechtigd om in meerdere teams te spelen.


- 02.04

Het indelen van de teams in divisies gebeurt afhankelijk van het aantal ingeschreven teams en de gemiddelden van de spelers uit het betreffende team. Geheel nieuwe teams (zonder gemiddelden) zullen in overleg met BENL worden ingedeeld.


- 02.05

Mocht een team tijdens de lopende competitie een gegronde reden hebben om van locatie te veranderen, dan kan daar na overleg met BENL toestemming voor worden gegeven.


- 02.06

Voor minderjarige leden geldt dat er bij inschrijving schriftelijk toestemming door één van de ouders of voogd moet worden verleend.


ARTIKEL 3  COMPETITIELEIDING


- 03.01

De organisatie en leiding van de competitie is in handen van BENL;

- BENL draagt zorg voor het opstellen van het competitieprogramma en het verwerken van de wedstrijduitslagen. Informatie betreffende de competitie zoals reglement, teams, locaties, uitslagen, etc. zal per mail verstuurd worden en/of terug te vinden zijn op de BENL website.


- 03.02

Eventuele geschillen tijdens competitiewedstrijden dienen besproken te worden met de Rayonmanager. Deze zal op zijn/haar beurt de competitieleider op de hoogte brengen. Een geschil zal direct door BENL en de betreffende Rayonmanager worden behandeld. De uitspraak van BENL is in deze bindend.


ARTIKEL 4  DIVISIES


- 04.01

De competitie zal afhankelijk van het aantal ingeschreven teams worden ingedeeld in divisies.

Wanneer van toepassing: Master divisie, eerste-, tweede- en derde divisie waarbij de master divisie de hoogste is. De indeling zal door BENL gebeuren, rekening houdend met het niveau van de betreffende teams.


ARTIKEL 5  COMPETITIEREGELS


- 05.01

Voor alle divisies zal donderdag de vaste speeldag zijn. Mocht een team hiervan af willen wijken, dan zal er in overleg met BENL bekeken worden wat de beste optie is. Een team dat voor een afwijkende speeldag kiest zal, als het voor de tegenstander niet mogelijk is om op deze afwijkende speeldag te spelen, in overleg met de tegenstander de betreffende wedstrijd op een voor beide partijen geschikte dag moeten spelen.


- 05.02

Iedere wedstrijd dient uiterlijk om 20.30 uur te beginnen tenzij er door de betreffende captains anders is overeengekomen. Mocht om 20.30 uur één van de teams niet aanwezig zijn zonder hiervan de betreffende captain op de hoogte gebracht te hebben, dan krijgt het afwezige team een forfait. Een forfait is 0 punten voor het afwezige team en het gemiddelde + 1 voor het andere team. Voor toegekende forfaits in de eerste helft van de competitie geldt dat de gemiddelden na de 1e helft zullen worden herzien en voor toegekende forfaits in de tweede helft van de competitie geldt dat de gemiddelden zullen worden herzien aan het einde van de competitie.


- 05.03

Afzeggen van een wedstrijd dient minimaal 48 uur van te voren worden doorgegeven aan de tegenstander, en de Rayonmanager. Het afzeggende team is verantwoordelijk voor het afspreken van een inhaaldatum. Een inhaalwedstrijd moet binnen 4 weken gespeeld zijn. Is de wedstrijd niet binnen 4 weken gespeeld dan krijgt het afzeggende team een forfait;

- de laatste 2 weken van de competitie is het niet mogelijk om een wedstrijd te verzetten naar een latere datum dan de geplande. Vooruit spelen is wel toegestaan;

- Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor het einde van de competitie;

- Alle inhaalwedstrijden dienen voor 2 weken van het einde van de competitie gespeeld te zijn;

- Als een team 3 x een forfait heeft veroorzaakt behoudt BENL zich het recht voor om dit team uit de competitie te halen en alle tegen dit team behaalde punten ongeldig te verklaren.

- Het team dat aan het einde van de competitie de meest gewonnen legs heeft wordt Rayon-divisie kampioen en zal afhankelijk van het aantal divisies promoveren naar een hogere divisie. Bij gelijke eindstand zal er een beslissingswedstrijd gespeeld worden;

- Het team dat aan het einde van de competitie de minst gewonnen legs heeft zal afhankelijk van het aantal divisies, degraderen naar een lagere divisie. Bij een gelijke eindstand zal er een beslissingswedstrijd gespeeld worden.


ARTIKEL 6  WEDSTRIJDREGELS


- 06.01

Alleen spelers en sub-spelers die geregistreerd zijn bij het betreffende team mogen aan een competitiewedstrijd deelnemen.


- 06.02

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden volgens het door de League Leader beschikbaar gestelde schema en de daarbij behorende regels;

- Elke koppel X01 wordt met de freeze-regel gespeeld. Dat betekent dat op moment van uitgooien, de score van je koppelmaat niet hoger mag zijn dan de score van de tegenpartij bij elkaar opgeteld. Is de score van je koppelmaat hoger en gooi je toch uit, dan verlies je de leg. LET OP: sommige kasten geven dit aan, andere kasten geven dit niet aan (tijdens een competitiewedstrijd).

- Bij de Master en 1e divisie geldt: alle X01 games met dubbel in, moeten met de buitenrand begonnen worden, met de bull uitgooien is wel toegestaan. Bij de 2e en 3e divisie geldt: alle X01 games met dubbel in mogen met Bull in- en uitgegooid worden.

- De darts die tijdens een wedstrijd gebruikt worden mogen niet langer dan 20,32 cm en niet zwaarder dan 20 gram zijn.

- De speler dient bij het gooien achter de voorkant van de werplijn te blijven.

- De spelers die niet aan de beurt zijn dienen minimaal 1 meter achter de lijn te blijven.

- Een dart die geworpen is en in het bord zit maar door de machine niet is geteld, mag met de hand aangetikt worden.


- 06.03

Het uitspelende team gooit een vast bedrag in de machine voor aanvang van de wedstrijd. Het thuisspelende team zorgt er vervolgens voor dat er voldoende credits op de machine staat om de gehele competitiewedstrijd uit te spelen.

Voor de Masters, 1e en 2e divisie: 14 Euro  |  Voor de 3e divisie: 12 Euro


- 06.04

Van spelers en supporters wordt verwacht dat zij zich respectvol en sportief gedragen tegenover elkaar, elkaars materiaal en dat van de locatiehouder.


ARTIKEL 7  LOCATIEREGELS


- 07.01

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden op een in goede staat verkerende dart machine;

- De werplijn dient op de juiste afstand te zijn aangebracht.

De afstand van voorkant bord tot voorkant werplijn bedraagt 244 cm of diagonaal gemeten vanaf het midden van de bull tot voorkant werplijn 299 cm.

- De dartmachine moet voorzien zijn van goed werkende verlichting.

- Wanneer een dartmachine in alle redelijkheid niet naar behoren werkt kunnen de captains in onderling overleg beslissen dat een wedstrijd gestaakt ofwel overgespeeld moet/gaat worden. Dit behoort ook meteen gemeld te worden aan de competitieleider en de locatie zodat de machine nagekeken kan worden.


ARTIKEL 8  SLOTBEPALING


- 08.01

Van de captains wordt verwacht dat zij de spelers en locatiehouders op de hoogte brengen van de op hun van toepassing zijnde artikelen van dit reglement;

- Bij het niet naleven van de reglementen door spelers en/of teams kunnen er door BENL sancties opgelegd worden die kunnen variëren van het in mindering brengen van punten tot schorsing afhankelijk van de gepleegde overtreding.


- 08.02

Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist BENL.


- 08.03

Bij alle activiteiten en evenementen van BENL geldt dat iedereen zich dient te houden aan de Nederlandse Wet en aan de door BENL opgestelde reglementen. Houdt men zich hier niet aan, dan is BENL gerechtigd een team of persoon te schorsen en/of uit de competitie/evenement te verwijderen.


- BULLSHOOTER EVENTS NEDERLAND -Officiële HoofdCompetitie | Bullshooter

De Reguliere Competitie


Reglement
Regels welke gehandhaafd zullen worden aangaande de competitie


RAYON BOZ RAYON REU RAYON UDN GAMES REGLEMENT
HOME COMPETITIES DARTMACHINES
REGULIERE COMPETITIE BEKERCOMPETITIE ZOMERCOMPETITIE